Vězeňská služba České republiky
Vězeňská služba České republiky

Kdo jsme

Vězeňská služba České republiky - je ozbrojeným bezpečnostním sborem, správním úřadem a účetní jednotkou, poskytovatelem zdravotních služeb, - zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti, - řídí ji generální ředitel Vězeňské služby České republiky, - působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou je příslušník vězeňské služby a občanský zaměstnanec vězeňské služby oprávněn působit na území jiného státu v rámci mírové nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem nebo s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy. Příslušník vězeňské služby a občanský zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn působit na území jiného státu také na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo je-li vyslán k plnění úkolů na základě rozhodnutí ministra se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost příslušného orgánu cizího státu, - plní úkoly jí stanovené podle § 2 zákona č. 555/1992 Sb. a podle dalších právních předpisů. Vězeňská služba České republiky je zřízena ze zákona. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Koho hledáme

Vězeňská služba ČR hledá: - do služebního poměru na služební místa příslušníky vězeňské stráže, justiční stráže či dozorčí služby - na pracovní místa lékaře a zdravotní sestry, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, informatiky, logistiky, personalisty a další profese

Co nabízíme

Zájemcům o služební poměr ve Vězeňské službě ČR nabízíme: Nástupní služební příjem 26.420 Kč (včetně zvláštního příplatku) je stanoven pro základní tarifní třídu a tarifní stupeň služebního místa vrchní referent. Stupnice základních tarifů pro rok 2022 určuje vláda svým nařízením. Stabilizační příplatek ve výši 2.500 Kč/měsíčně u vybraných služebních míst (platí pro rok 2022). Náborový příspěvek ve výši až 150.000 Kč, po půlroční zkušební době. • šest týdnů dovolené • pravidelný příspěvek na ošacení • lékařská péče • vzdělávací kurzy a školení • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění • příspěvek na rekreaci • příspěvek na sport, kulturu a volný čas • zvýhodněné bezúročné půjčky • závodní stravování nebo příspěvky na stravování • ozdravný pobyt v délce čtrnácti dnů po 15 letech služebního poměru • využívání resortních rekreačních středisek • využívání vlastních sportovních zařízení • možnost ubytování ve vlastní ubytovně Zájemcům o pracovní poměr ve Vězeňské službě ČR nabízíme: Nástupní plat je určen podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a podle dosažené praxe. Další část platu tvoří osobní příplatek, jehož výše je určena podle dosažených zkušeností a odbornosti, a případně zvláštní příplatek závislý na na konkrétním pracovním zařazení. • příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (rekreace, kultura, volnočasové aktivity, penzijní pojištění, bezúročné půjčky) • možnost závodního stravování • 5-6 týdnů dovolené, pět dní indispozičního volna • možnost dalšího vzdělávání • možnost ubytování • dovolená za zvýhodněné ceny v resortních rekreačních zařízeních